Sakrament Chrztu Świętego


"Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego" (Mt 28, 19)

Spisanie aktu chrztu powinno być dokonane w kancelarii parafialnej najpóźniej na dwa tygodnie przed chrztem.


Dokumenty potrzebne do spisania aktu chrztu:

  • akt urodzenia dziecka z USC,
  • potwierdzenie zawarcia ślubu kościelnego przez rodziców dziecka,
  • dane chrzestnych (imię i nazwisko, wiek, wyznanie, adres zamieszkania)
  • zaświadczenia chrzestnych z ich parafii, że mogą pełnić godność rodziców chrzestnych.


Chrzestnymi mogą być wierzący i praktykujący katolicy, którzy ukończyli 16 rok życia, przyjęli sakrament bierzmowania oraz rzeczywiście przynależą do Kościoła. Chrzestnymi nie mogą być osoby żyjące w związkach niesakramentalnych oraz uczniowie nie uczestniczący w katechezie.
Wskazane jest, aby imię dziecka wybrane było spośród imion świętych, by patron był dla dziecka wzorem i przykładem życia chrześcijańskiego oraz orędownikiem z nieba.

W czasie liturgii chrztu potrzebne są: biała szata i świeca.

Szata jest znakiem, że dziecko zostało obleczone w Chrystusa, jest pełne łaski i bez grzechu. Wręczenie świecy zapalonej od Paschału symbolizującego Chrystusa Zmartwychwstałego uświadamia nam, że wiara jest jak światło, które oświeca każdego człowieka.

Rodzice i chrzestni biorą odpowiedzialność za dalszy wzrost dziecka w życiu chrześcijańskim.

W niebezpieczeństwie śmierci dziecka każda osoba może udzielić chrztu, pod warunkiem, że ma intencję uczynienia tego co czyni Kościół


powrót

Galeria