Cmentarz

Untitled document

Cmentarz Katedralny

Łowicz, ul Blich 8 lub Seminaryjna 2

Kancelaria cmentarza katedralnego znajduje się w kancelarii parafialnej.

ul Stary Rynek 24/30
99-400 Łowicz
tel. (46) 837 - 31 - 73

Czynna

poniedziałek w godz. 10:00 - 11:30
od wtorku do piątku w godzinach 10:00 - 11:30 oraz w godzinach 16:00 - 17:00

Administrator cmentarza - Ryszard Karczewski  
dostępny jest pod nr. tel. +48 604  077  086

Z administratorem uzgadniamy sprawy:

  • wytyczania grobów i ich otoczenia,
  • budowania nagrobków,
  • nabycia praw do korzystania z grobów na starym cmentarzu, które są we władaniu administracji cmentarza.

Plan cmentarza

Uwaga!

Informujemy, że została przeprowadzona inwentaryzacja grobów na cmentarzu katedralnym. Każdy grób ma swój numer katalogowy oraz zapis dotyczący osoby będącej prawnym opiekunem grobu.Te same dane powinny znajdować się w dokumencie osoby, posiadającej prawo do korzystania z grobu. Konieczne jest zatem uaktualnienie posiadanego dokumentu, gdyż stanowi on podstawę do uzyskania zgody na następne pochówki, czy też prace remontowo – budowlane na danym miejscu.

W związku z tym prosimy osoby, mające groby swoich bliskich na cmentarzu katedralnym, o potwierdzenie w Kancelarii Parafialnej do końca 2008 roku, prawa do korzystania z grobu i przedstawienie posiadanych dokumentów. Dalsze zaniedbanie stanu prawnego może spowodować utratę praw do grobu.

Cmentarz stary jest wpisany do rejestru zabytków. Groby, które mają charakter zabytkowy, mogą być użyte do powtórnego pochowania lub remontu, dopiero  po uzyskaniu zgody we własciwym urzędzie konserwatorskim.

WYCIĄG Z REGULAMINU CMENTARZA

§ 1.

1. Zarząd nad cmentarzem sprawuje proboszcz Parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Łowiczu. 2. Kancelaria cmentarza   znajduje sie w kancelarii parafialnej Stary Rynek 24/30, czynna jest w dni robocze w godzinach:
poniedziałek 10.00 - 11.30
od wtorku do piątku 10.00 - 11.30 oraz 16.00 - 17.00

§ 2.

1. Cmentarz jest otwarty codziennie w okresie od 1 kwietnia do 30 wrześniaod godziny 7.00 do godziny 20.00, w pozostałych miesiącach od godziny 8.00 do zmroku.

2. Zarząd cmentarza nie odpowiada za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych, czynników atmosferycznych, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru, a także za szkody nie wynikające z zaniedbania lub zaniechania.

3. Zachęca się do indywidualnego ubezpieczania grobów przez osoby mające prawo do grobu.

§ 3.

1. Na cmentarzu obowiązują opłaty.

2. Wysokość opłat za korzystanie z cmentarza przyjęta przez Radę Parafialną jest dostępna w kancelarii parafialnej.

3. Opłaty pobierane są na okres 20 lat. Po tym czasie bez wezwania należy wnieść ponownie stosowne opłaty.

§ 4.

1. Na terenie cmentarza zakazuje się:

a) zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca,
b) zaśmiecania terenu w tym wysypywania odpadów poza pojemniki do tego przeznaczone,
c) niszczenia zieleni, nagrobków i urządzeń cmentarnych,
d) ustawiania ławek, płotów itp. utrudniających komunikację i ruch pieszy,
e) zabudowy grobu wykraczającej poza powierzchnię miejsca grobu, f) przemieszczania nagrobków,
g) przebywania na cmentarzu poza godzinami otwarcia,
h) przebywania dzieci w wieku przedszkolnym bez nadzoru rodziców, i) prowadzenia działalności handlowej, umieszczania reklam,
j) sadzenia drzew, zbierania owoców, grzybów, roślin, kwiatów, nasion i zniczy,
k) wjazdu na cmentarz bez zezwolenia zarządu cmentarza. Zakaz nie dotyczy pojazdów służb porządkowych i interwencyjnych,
l) wprowadzania zwierząt,
m) palenia tytoniu i spożywania używek, przebywania w stanie nietrzeźwym lub budzącym zgorszenie.

2. Na terenie cmentarza zakazuje się wykonywania wszelkich prac budowlanych bez ich uprzedniego zgłoszenia do zarządu cmentarza i uzyskania pisemnego zezwolenia na wykonywanie prac.

3. Bez zgody zarządu cmentarza nie wolno kopać, odkrywać grobów, chować zmarłych lub ludzkich szczątków.

4. Wszelkie prace budowlane mogą być wykonywane wyłącznie przez posiadacza lub dysponenta grobu albo upoważnione przez te osoby podmioty gospodarcze, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa lub umowy.

5. Zabrania się wrzucania gruzu i odpadów po robotach kamieniarsko-budowlanych do pojemników ustawionych na cmentarzu lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie.

6. Wykonawca prac zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód powstałych w wyniku wykonywania prac.

7. Wykonanie prac nie może zakłócać spokoju i powagi miejsca oraz kolidować z trwającymi ceremoniami pogrzebowymi i odbywać się wyłącznie od godziny 8.00 do 16.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy i świąt kościelnych.

8. Zarząd cmentarza ma prawo kontroli pojazdów i osób oraz przewożonych i przenoszonych materiałów i sprzętu.

§ 5.

Pełny tekst Regulaminu Cmentarza do wglądu w Kancelarii cmentarza.

REGULAMIN CMENTARZA do odczytu

Regulamin cmentarza dostępny w kancelarii parafialnej, skrócony  - wywieszony przy głównym  wejściu na cmentarz .

 

Wersja strony do druku

Ogłoszenia|Aktualności|O parafii |Wspólnoty|Bazylika katedralna| Boże Ciało |Kontakt